0949022646

Phrasal Verbs ứng dụng trong IELTS Speaking

Phrasal verb (cụm động từ) – một trong những yêu cầu bắt buộc để đạt được band 7.0 phần từ vựng trong phần thi Speaking. Vậy sử dụng phrasal verb thế nào cho chuẩn xác và hữu ích? Words of Wisdom từ thầy Paul sẽ giúp bạn hiểu chính xác!

Xem thêm:

If you look at the speaking band descriptors, band 7 for vocabulary states that you must ‘uses some less common and idiomatic vocabulary’.  What is idiomatic vocabulary?  This means language that has a different meaning to the actual words, i.e. you can’t guess the meaning of the phrase from the individual words.

Nếu các em nhìn vào mô tả band điểm Speaking, phần từ vựng để đạt được band 7 nói rằng các em nhất thiết phải “sử dụng một số từ vựng ít phổ biến và thành ngữ”. Từ vựng thành ngữ là gì? Nghĩa là loại ngôn ngữ có ý nghĩa khác với các từ em thấy, tức là các em không thể đoán ý nghĩa của từng cụm từ từ riêng lẻ.

Examples of this type of language include idioms and phrasal verbs.  However, overusing idioms can sound unnatural. Phrasal verbs are a much more natural way of achieving the requirements for band 7 vocabulary.  We can see an example of a phrasal verb below:

“I need to look up a word in the dictionary.”

Look up actually means to search for.  However, if you did not already know this, you may think it means to look up at the sky or ceiling!  

Ví dụ cho loại ngôn ngữ này có bao gồm thành ngữ và cụm động từ. Tuy nhiên, việc lạm dụng thành ngữ có thể làm cho các em nghe không được tự nhiên. Cụm động từ chính là phương pháp tự nhiên hơn rất nhiều để đạt được các yêu cầu trong band 7 phần từ vựng. Chúng ta có thể xem một ví dụ về cụm động từ dưới đây.

“I need to look up a word in the dictionary.”

Look up nghĩa là tìm kiếm.  Tuy nhiên, nếu em không biết, em có thể nghĩ là nhìn lên trời hay lên trần nhà!

Now we understand what a phrasal verb is, do you know how to use it both grammatically and regarding correct pronunciation?  Look at the following uses. Which are correct?

Look up a word.

Look a word up.

Look it up.

Look up it.

Did you guess correctly?  The first three uses are correct, but the last use is incorrect.  So, we can’t put the object pronoun at the end of the phrase (Look up it).

Giờ chúng ta đã hiểu cụm động từ là gì, các em có biết cách dùng sao cho vừa đúng ngữ pháp vừa đúng phát âm không? Cùng nhìn các ví dụ dưới đây. Cách sử dụng nào đúng?

“Look up a word.

Look a word up.

Look it up.

Look up it.”

Các em đoán đúng chứ? Ba cách sử dụng đầu là chính xác, nhưng cách cuối sai. Vì vậy, chúng ta không thể đặt đại từ chỉ vật nào đó ở cuối cụm được. (Look up it).

How about the pronunciation?  When we use phrasal verbs with pronouns, we stress both parts of the phrasal verb, but not the pronoun.  So the stress is as follows:

Look it up.

Now you know how to use them, you should start learning some!  Reading, in general, is a great way to learn vocabulary. However, here is a useful link to a website with a lot of phrasal verbs and their definitions.

http://www.englishcurrent.com/idioms/basic-english-phrasal-verbs-preintermediate-intermediate/

Happy learning!

Vậy còn phát âm thì sao? Khi chúng ta dùng cụm động từ với đại từ nhân xưng, chúng ta nhấn âm ở cả hai phần của cụm động từ đó, nhưng không nhấn đại từ. Vì thế nhấn âm như sau:

Look it up.

Giờ các em đã biết cách dùng từ, các em nên học thêm từ mới! Đọc là cách tốt để học từ vựng. Tuy nhiên, đây là một đường link tới trang web tập hợp rất nhiều cụm động từ và nghĩa của chúng.

http://www.englishcurrent.com/idioms/basic-english-phrasal-verbs-preintermediate-intermediate/

Chúc các em học tập vui vẻ!

Đăng ký khóa luyện thi IELTS tại trung tâm luyện thi IELTS KTDC tại: https://ktdcgroup.vn/dang-ki-kiem-tra/

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0