0949022646

Tự Luyện Các Chủ Đề Trong IELTS Writing Task 2 Và IELTS Speaking Part 3

Nhiều bạn học IELTS thường lo lắng về việc thiếu khả năng thu gom được ý tưởng cho các chủ đề trong phần IELTS writing task 2IELTS Speaking part 3. Bài viết của thầy Mike Duvall dưới đây sẽ giúp bạn tự luyện các chủ đề này.

Xem thêm:

Các bạn cùng tham khảo bài viết nhé:

Many students worry about their lack of ability to generate ideas for the difficult topics that may be presented in the essay writing section and the last part of the speaking test.  One topic, for example, that is particularly scary is space travel/exploration/technology.

The good news is that you are not required to be an expert on a topic like this.  Instead, the examiner wants you to answer the questions clearly and support your ideas with explanations and examples that help clarify your main ideas.

“BUT, MIKE, I DON’T HAVE ANY IDEAS ABOUT SPACE TRAVEL, SPACE TECHNOLOGY, ETC!!  HOW CAN I SUPPORT IDEAS THAT I DON’T HAVE???”

The fact is, you know a lot more than you think, you just need to learn how to dig this information out of the corners of your brain with the use of critical thinking skills.

Nhiều học viên lo lắng về việc các em ấy thiếu khả năng thu gom được ý tưởng cho các chủ đề khó nhằn có thể xuất hiện trong phần viết luận và phần cuối của phần thi Speaking. Ví dụ, một chủ đề đặc biệt đáng sợ là du hành/thăm dò/công nghệ không gian.

Tin tốt là các em không cần phải là một chuyên gia đối với chủ đề như thế này. Thay vào đó, giám khảo muốn các em trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng và chứng minh các luận điểm của em bằng các câu giải thích và ví dụ giúp khẳng định các ý em đã viết.

“NHƯNG, THẦY MIKE, EM KHÔNG CÓ BẤT KỲ Ý TƯỞNG NÀO VỀ VIỆC DU HÀNH VŨ TRỤ, CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ HAY GÌ HẾT!! LÀM THẾ NÀO EM CÓ THỂ CHỨNG MINH Ý TƯỞNG EM CÒN KHÔNG NGHĨ RA CHỨ???”

Thực tế là các em biết nhiều hơn em nghĩ, em chỉ cần học cách đào thông tin này ra khỏi các góc trong não bộ của em bằng cách sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện thôi.

A key part of self-study for IELTS should be ASKING QUESTIONS such as who, what, when, where, why, and how.  Start by using a pencil and paper to write down what you already know about any of the topics that frighten you.  Then ask simple follow-up questions to the simple questions you have already answered. Below is an example of this technique.

Một phần quan trọng của việc tự học IELTS nên là ĐẶT CÂU HỎI như ai, gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào. Bắt đầu bằng cách dùng bút chì và giấy để viết ra những gì các em đã biết về bất kỳ chủ đề nào khiến em sợ hãi. Sau đó, hỏi những câu hỏi nối tiếp đơn giản cho những câu hỏi cơ bản các em vừa trả lời lúc nãy. Dưới đây là một ví dụ về kỹ thuật này.

Should the government spend money to explore outer space and develop technology for use in this exploration?

Who spends the money?  Rich nations such as the USA, China, Russia.

What do they do up there?  Visit other planets.  Put satellites in orbit.  Examine/study other galaxies and space objects like asteroids and black holes.

Why? Visit planets such as Mars to maybe colonize them.

Why colonize?  Earth could become uninhabitable.

Why uninhabitable?  Overpopulation which causes global warming that is leading to unstable weather and lack of resources like water and food, pollution choking the people of the world, and maybe nuclear warfare.

Why satellites?  Research/track weather events like tsunamis.  Why important?  It can save lives.  Also important because it seems there are more of these weather events due to aforementioned climate change.  Satellites are also critical for communication, especially the Internet. The Internet is obviously important for business, security, etc.

Who benefits from these things?  Obviously the wealthy countries that invest this money benefit financially, maintain high skills in science and technology, and provide security for their countries.  Do smaller countries that don’t invest very much money gain benefits?  Yes, they access the Internet and get information about weather that can save lives by warning people to evacuate an area.

Liệu chính phủ có nên chi tiền để khám phá không gian vũ trụ và phát triển công nghệ ứng dụng cho việc khám phá này không?

Ai chi tiền? Các quốc gia giàu có như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga.

Họ làm gì ở đó? Ghé thăm các hành tinh khác. Đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Kiểm tra/nghiên cứu các thiên hà và vật thể không gian khác như tiểu hành tinh và lỗ đen.

Tại sao? Tới các hành tinh như sao Hỏa để có thể đến ở đó.

Tại sao lại đến đó ở? Trái Đất có thể trở nên không thể ở được.

Tại sao không thể ở được? Sự bùng nổ dân số quá mức gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến thời tiết không ổn định và thiếu nguồn lực như nước và thực phẩm, ô nhiễm sẽ bóp nghẹt người dân trên thế giới và có thể là chiến tranh hạt nhân.

Tại sao lại là vệ tinh? Nghiên cứu/theo dõi các sự kiện thời tiết như sóng thần.

Tại sao quan trọng? Vì nó có thể cứu mạng người. Nó quan trọng vì có vẻ như có nhiều sự kiện thời tiết cực đoan hơn do sự thay đổi khí hậu nói trên. Vệ tinh cũng rất quan trọng trong việc giao tiếp, đặc biệt là Internet. Internet rõ ràng là quan trọng đối với kinh doanh, bảo mật, v.v.

Ai được lợi từ những thứ này? Rõ ràng các nước giàu có đầu tư số tiền này có lợi về mặt tài chính, duy trì các kỹ thuật khoa học và công nghệ cao, và bảo đảm an ninh cho quốc gia của họ. Các quốc gia nhỏ hơn không đầu tư nhiều tiền có được lợi ích không? Có, họ truy cập Internet và nhận thông tin về thời tiết có thể bảo đảm an toàn tính mạng bằng cách cảnh báo mọi người sơ tán khỏi một khu vực nào đó.

Quite a few ideas have been gathered just by asking basic questions and a few follow-up questions. Now, here is what a well-organized response might look like:

“Well, honestly, I don’t really know very much about this topic.  But, I know that space exploration can provide many benefits to countries all over the world, whether or not they send people to outer space.  This is because wealthy nations with advanced technology like the USA and China have put satellites into orbit that help billions of people communicate more easily through the Internet, which allows developing nations to get a boost in their economies.  Of course, although the countries that invest in space research gain advantages with their military by being able to spy on other nations or launch missiles, poorer nations get data from the wealthy ones for extreme weather events such as tsunamis or volcanic eruptions. Information like this is necessary to save thousands of lives in coastal areas that can be devastated by deadly storms.

Another benefit is that the exploration of space might provide another planet for humans to move to in the future.  This is going to be important because Earth is becoming overpopulated, leading to pollution and a lack of resources such as as basic as food and water.  It may seem like something out of a science fiction film, but the need to explore options in case something happens to the earth is very real. I think it is a good idea to be prepared if our great-grandchildren need to escape a toxic planet in the hopes of keeping humanity alive.

All in all, I definitely think space exploration and research must be conducted.  Obviously, some countries cannot spend large sums of money on space tech, but they can certainly offer support by sharing research data, resources, and the spirit of camaraderie in a shared effort to use the potential of outer space.”

Improvement in critical thinking skills will require a student to build the “mental muscle” required.  What I mean is, they need to sit down and start with gathering whatever they know, even if it is obvious and basic stuff (like the Internet in the previous example). Eventually, students can gain great skills in creating ideas and connecting the ideas they DO have rather than getting paralyzed with fear about what they do not know.

Khá nhiều ý tưởng đã được thu thập chỉ bằng cách đặt câu hỏi cơ bản và một số câu hỏi tiếp nối. Ở trên là một câu trả lời được sắp xếp hợp lý.

Xem thêm:

Cải thiện kỹ năng tư duy phản biện sẽ bắt buộc bản thân học viên tự xây dựng hệ thống “cơ bắp thần kinh” cần thiết. Ý thầy là, các em cần phải ngồi xuống và bắt đầu với việc thu thập bất cứ điều gì các em biết, ngay cả khi đó là kiến thức rất cơ bản và rõ rành rành ra đấy (như Internet trong ví dụ trước). Cuối cùng, học viên có thể luyện được những kỹ năng tạo ra những ý tưởng tuyệt vời và kết nối những ý tưởng mà các em CÓ chứ không phải là bị tê liệt vì sợ hãi về những gì các em không biết.

Good luck with your IELTS preparation! – Michael Duvall

 

100%

Giảng viên bản ngữ

23,000

Học viên được đào tạo

98%

Học viên hài lòng

We don’t aim to be the biggest
JUST THE BEST!

Chương trình
đào tạo

Các khoá học tại KTDC được thiết kế và xây dựng bởi chính đội ngũ giảng viên tại KTDC lấy học viên làm trung tâm, thiết kế khoá học cá nhân hoá, hiệu quả giúp học viên đạt được mục tiêu điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất.

IELTS Foundation

Củng cố trình độ trước khi bắt đầu làm quen với IELTS.

Pre IELTS

Bước khởi đầu cần thiết cho kì thi IELTS đạt band 5.0+

Khóa IELTS Level 1

Luyện IELTS 4 kỹ năng giúp thi IELTS đạt band điểm 6.0+

Khóa IELTS Level 2

Chiến lược hoàn thành kì thi IELTS band điểm 7.0+

IELTS Level 3

IELTS nâng cao và toàn diện đạt mục tiêu 7.5+

Khóa IELTS Intensive

IELTS cấp tốc, đạt mục tiêu IELTS 7.5+ trong thời gian ngắn

IELTS Speaking & Writing Intermediate

Cải thiện kỹ năng nói và viết cho kì thi IELTS band 6.0+

IELTS Speaking & Writing Advanced

Hoàn thiện kỹ năng nói và Viết cho kì thi IELTS band 7.0+

Pronunciation Band 7

Học phát âm chuẩn tăng điểm nói IELTS band 7.0